introimage

Video

Česká vysokohmotnostní mince ČNB představuje umělecký dokument „Česk...

introimage

Zaujimavosti o minciach a medailách

Informácie a články o medailérstve. ...

introimage

Investičné zlato

Máte voľné finančné prostriedky? Uvažujete ako s nimi naložiť? ...

introimage

Emisný plán NBS

Každá členská krajina eurozóny môže vydávať aj pamätné mince ...

introimage

Katalóg produktov

K dispozícii je k stiahnutiu náš rozsiahly katalóg produktov. ...

introimage

Replika mince 10 Kčs 1992

Replika mince 10 Kčs 1992 v striebre, zlate a patine - Alois Rašín. ...


Všeobecné obchodné podmienky
eshop.monetacassovia.skČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 

 • Všeobecné obchodné podmienky eshop.monetacassovia.sk (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevadzkovateľom spoločnosťou Moneta Cassovia s.r.o., so sídlom Zbrojničná 14, 040 01 Košice IČO: 366 072 91, DIČ: 2022184516, IČ DPH: SK2022184516. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, vložka č. 18157/V ,Oddiel : Sro, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.monetacassovia.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").
 • Kupujúcim je považovaný v internetovom obchode www.monetacassovia.sk  fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky cez objednávkový formulár na www.monetacassovia.sk.
 • Elektronickou objednávkou je považovaný riadne odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu  na e-mailovú adresu predávajúceho.
 • Všeobecné podmienky eshop.monetacassovia.sk bližšie popisujú, vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevadzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tovar je produkt, ktorý ponúka prevádzkovateľ spoločnosť Moneta Cassovia s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky eshop.monetacassovia.sk.
 • Pracovný čas - je čas v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 hod.
 • Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


ČLÁNOK II.

OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých potrebných údajov, ktoré sa nachádzajú v objednávacom formulári. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo účtu (prípadne IČO, DIČ, IČ DPH), názov tovaru, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. Pre vybavenie všetkých objednávok spoločnosť používa metódu FIFO.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky v systéme prevádzkovateľa spoločnosti Moneta Cassovia s.r.o. sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.
 • K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde až po úhrade celkovej ceny za tovar kupujúcim a jej elektronickým potvrdením prijatia, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, ak do jednej hodiny po odoslaní potvrdenia o prijatí celkovej ceny za tovar odošle žiadosť o stornovaní objednávky. Objednávku je možné stornovať len písomnou formou zaslanou prostredníctvom e-mailovej správy na adresu prevádzkovateľa z rovnakej emailovej adresy ako bola uvedená v objednávacom formulári. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou prostredníctvom e-mailovej správy.
 • Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady spojené s navrátením tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako aj poistenú doporučenú zásielku (pozor nezasielajte tovar na dobierku!).
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, prevádzkovateľ má právo vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, ktorá je znížená v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní po uvedení tovaru do pôvodného stavu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Pri odstúpení od zmluvy má prevádzkovateľ právo na náhradu výdavkov spojených s dodaním tovaru od dodávateľa a úhradou ušlého zisku.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  a) predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť (zlato, striebro, platina, palladium),
  b) odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie týka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.


ČLÁNOK III.

DODACIE PODMIENKY

 

 • Miestom plnenia zmluvy sa považuje sídlo (bydlisko), ktoré kupujúci uviedol v objednávacom formulári . Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta -  kuriér, atď.).
 • Dodanie tovaru je realizované jeho odovzdaním na prepravu prvému prepravcovi.
 • Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru až po zaplatení celkovej ceny za dodaný tovar.
 • Prevádzkovateľ zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu v čo najkratšej dobe. Tovar je závislý od dostupnosti na trhu, najneskôr však do 30 pracovných dní od prijatia celkovej ceny za tovar. Kupujúci si je vedomí, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, preprava objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.
 • V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar, oznámi prevádzkovateľ o tejto skutočnosti kupujúceho a oznámi mu  aj predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar, ak bola ukončená výroba objednaného tovaru, alebo ak tovar v tom čase nie je dostupný na trhu, o čom oboznámi kupujúceho a vráti mu zaplatenú celkovú cenu za tovar v plnej výške bankovým prevodom alebo vkladom na účet v čo najkratšom čase, na účet, ktorý uvedie kupujúci.
 • Prevádzkovateľ je povinný tovar pri doprave bezpečne zabaliť a poistiť. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a tieto skutočnosti potvrdiť na preberacom protokole.
 • Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa e-mailovou správou. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú prevádzkovateľom akceptované.
 • Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa cien prepravcu jednotlivých krajín, v ktorých bol tovar zakúpený. Cena prepravy je zvýšená o poistenie prepravy podľa výšky finančnej hodnoty tovaru.
 • Prevádzkovateľ má právo požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 • Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ( kúpnu zmluvu – kópia, konfirmáciu, daňový doklad, preberací protokol atď. ...).
 • V prípade niektorých skupín tovarov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť cenu za poistenie a prepravu tovaru.


ČLÁNOK IV.

KÚPNA CENA, PLATBY

 

 • Uvedené ceny na internetovej stránke www.monetacassovia.sk platia výlučne pre nákup prostredníctvom tejto internetovej stránky. V cene je zahrnuté dopravné, poistné,  ďalšie iné náklady môžu byť účtované dodatočné na čo bude kupujúci vopred upozornený. Cena tovaru je orientačná, určovaná podľa aktuálnych cien na trhu a cien platných v deň nákupu výrobku. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu dodanie tovaru za cenu platnú v čase pripísania zálohy (minimalne 90%) za tovar na účet prevádzkovateľa.
 • Kupujúci vykonáva platbu v EUR, na účet prevádzkovateľa pokiaľ nie je stanovené inak.
 • Ďalšiu platbu (doplatok) do 100% celkovej ceny vykoná kupujúci až po fixácií ceny za tovar, po odsúhlasení fixovanej ceny tovaru kupujúcim.
 • Možnosti zaplatenia 90% zálohy a doplatku do 100% ceny za tovar:
 1. bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa
 2. vkladom na účet prevádzkovateľa


ČLÁNOK V.

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

 

 • Záručná doba pre plnenie zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Deň dodania je deň odovzdania zásielky prepravcovi.
 • Prevádzkovateľ prijíma a vybavuje reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 3 dní od dátumu doručenia výhradne len v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s tovarom.
 • Prevádzkovateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.  V prípade vrátenia tovaru je kupujúci povinný zaslať poistený tovar formou bežného alebo obchodného listu (balíku) poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 • V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru prevádzkovateľ vráti  kupujúcemu celú zaplatenú sumu, ktorú za tovar kupujúci zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poistenia, poštovné a balné a náklady vynaložené na obstaranie tovaru.
 • Reklamovať je možné výhradne len tovar, ktorý bol zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný upozorniť prevádzkovateľa na reklamáciu vopred prostredníctvom e-mailu. Kupujúci sa bude riadiť pokynmi od prevádzkovateľa a následne doručí reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa pre spresnenie pokynov a uplatnenia reklamácie.
 • Prevádzkovateľ rieši reklamáciu tovaru ihneď metódou FIFO v závažných prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu výsledok vybavenia reklamácie v zákonnej lehote a to písomne e-mailom alebo poštou. V prípade, že prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, prevádzkovateľ zašle tovar na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe k posúdeniu. V prípade, že odborným posúdením sa preukáže neoprávnenosť reklamácie tovaru kupujúcim, určenie že za chybu tovaru nezodpovedá prevádzkovateľ alebo že tovar nemá chyby, znáša všetky náklady spojené s vybavovaním tejto reklamácie kupujúci (náklady na osoby vykonávajúce servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie), náklady na prepravu tovaru medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady v lehote do 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie na účet prevádzkovateľa. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k preprave a k oprave reklamovaného výrobku.
 • Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku. Záruky sa tiež nevzťahujú na chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym a neodborným zaobchádzaním s výrobkom.
 • Reklamácie a vrátenie tovaru sa nevzťahuje na komodity investičného charakteru (zlato, striebro, platina), ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu. Pri komoditách investičného charakteru, kvalitu, hmotnosť a pravosť, svojou pečaťou garantuje výrobca uvedený na investičnom výrobku (bankové odliatky, mince, šperky).


ČLÁNOK VI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho požadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo OP, IČO, DIČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a číslo účtu).
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a iných krajín). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej informačnej databázy.


ČLÁNOK VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak sa obe strany vyslovene dohodli inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa www.monetacassovia.sk v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa www.monetacassovia.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Platnosť od 1.6.2016

webmin ::: Max

(C) 2014 Moneta Cassovia - www.monetacassovia.sk